Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

Inschrijfkosten:
De eerste twee lessen zijn proeflessen. Het inschrijfformulier wordt dus de derde les bij de trainster ingeleverd. De inschrijfkosten bedragen € 7,50 en worden tegelijkertijd met de eerste contributie geïncasseerd. Dit geldt ook voor het aan te schaffen verenigings t-shirt dat €12,50 kost.


Contributie met ingang van 1 januari 2017:
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 14 oktober 2016 zijn de volgende wijzigingen met betrekking tot het contributiebeleid uitgelicht en goedgekeurd.

De Bondscontributie zal in vier termijnen geïncasseerd worden. Gelijkertijd met de contributie van de maanden januari, april, juli en oktober zal er een extra bedrag worden geïncasseerd. Voor een junior lid is dit extra bedrag €2,00 en voor een senior lid €2,50. Een junior lid (6 t/m 15 jaar) is per kalenderjaar dan ook €8,00 aan Bondcontributie verschuldigd en een senior lid (16 jaar en ouder) €10,00.

De contributiebetaling zal in 12 termijnen vooraf gaan geschieden. Om deze wijziging te realiseren, wordt er gebruik gemaakt van een overgangsfase gedurende het volledige jaar 2017. In september 2017 wordt dan de omslag naar het vooraf betalen gerealiseerd. Concreet betekent dit, dat er in 2017 maar 11 termijnen worden geïncasseerd. Vanaf januari 2018 vindt vervolgens incasso vooraf en in 12 maandelijkse termijnen plaats.

Binnen de vereniging onderscheiden we 4 soorten groepen, te weten:

Contributie 2017 (betaling gedurende 11 maanden)

Groep

trainingsduur

contributie

Selectiegroep acro/turnen

4 uur

€ 27,55

per maand

Recreatief acrogymnastiek

1,5 uur

€ 15,25

per maand

Recreatief turnen / JumpingKidz / JumpingTeenz / Jazz 1 t/m 4

1 uur

€ 13,10

per maand

Jazz 5 / Gezond en fit

1 uur

€ 14,25

per maand

Het te betalen contributiebedrag wordt als volgt opgebouwd:

Betaling % van maandbedrag voor de desbetreffende activiteit

1ste activiteit

100%

2de activiteit

50%

3de en iedere volgende activiteit

25%

 

Hierbij is de eerste activiteit, de activiteit met de meeste trainingsuren en de laatste activiteit, de activiteit met de minste trainingsuren. Het totale contributiebedrag wordt afgerond conform regels in het reguliere betalingsverkeer (bijvoorbeeld € 22,93 wordt afgerond naar € 22,95). Er is een maximum contributiebedrag gesteld van € 35,00 per maand, met uitzondering van de leden die in beide selectiegroepen trainen. Bij hen wordt een maximum contributiebedrag van € 37,50 per maand gehanteerd.

Voorbeelden ter verduidelijking:
Voorbeeld 1:
Een lid neemt deel aan 1 recreatieve activiteit (trainingsduur 1 uur). Het lid betaalt dan € 13,10 per maand.

Voorbeeld 2:
Een lid neemt deel aan recreatieve acrogymnastiek (trainingsduur 1,5 uur, 1ste activiteit) en aan recreatief turnen (trainingsduur 1 uur, 2de activiteit). Het contributiebedrag per maand betreft: 100% x € 15,25 + 50% x € 13,10 = € 21,80.

Voorbeeld 3:
Een lid neemt deel aan een selectiegroep turnen (trainingsduur 4 uur, 1ste activiteit), aan de JumpingKidz (trainingsduur 1 uur, 2de activiteit) en aan de Jazz 3 (trainingsduur 1 uur, 3de activiteit). Het contributiebedrag per maand betreft: 100% x € 27,55 + 50% x € 13,10 + 25% x € 13,10 = € 37,38.
Het maximum contributiebedrag van € 35,00 wordt overschreden, dus wordt het contributiebedrag vastgesteld op € 35,00 per maand. 


Tenslotte wordt er per 1 januari 2017 een gezinskorting ingesteld bij actief lidmaatschap van 3 gezinsleden wonende op hetzelfde adres. Deze gezinskorting wordt aangeboden in de vorm van een korting van € 10,00 op het contributiebedrag van diegene die het laatst is toegevoegd als lid.

Opzegging:
Per 1 september 2016 is de opzegtermijn van het lidmaatschap gewijzigd. Opzegging van het lidmaatschap is sinds de genoemde datum mogelijk per de 1ste van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer u bijvoorbeeld het lidmaatschap opzegt per 1 oktober (de opzegging dient dan voor 1 oktober bij de ledenadministratie binnen te zijn), dan dient de contributie te worden betaald tot en met oktober. Het laatste contributiebedrag zal dan geïncasseerd worden vóór 8 november.

Wedstrijdkosten:
Voor de leden van de wedstrijdgroepen geldt dat er van de turnsters een bijdrage in de wedstrijdkosten gevraagd wordt. Dit wordt per wedstrijd bepaald. Voor meer informatie over wedstrijdgroepen verwijzen we naar de informatie over wedstrijdgroepen.

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix Logo-Zensitive11